Algemene Voorwaarden

 

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te verrichten door Monique de Boer Training consultancy & Talentontwikkeling (hierna verder te noemen: “Monique de Boer) en op alle rechtsverhoudingen van Monique de Boer met derden.
   
 2. Alle werkzaamheden worden geacht uitsluitend te zijn opgedragen aan en aanvaard door Monique de Boer.
   
 3. Iedere aansprakelijkheid van Monique de Boer voor werkzaamheden verricht of te verrichten door Monique de Boer of anderszins verband houdend met een aan Monique de Boer verstrekte opdracht, is beperkt tot het bedrag van de door Monique de Boer ontvangen vergoeding voor die betreffende opdracht.
   
 4. Indien in verband met de werkzaamheden, die de opdrachtgever aan Monique de Boer heeft opgedragen, derden dienen te worden ingeschakeld, zal Monique de Boer daaromtrent - indien en voor zover mogelijk - vooraf overleggen met de opdrachtgever en zal Monique de Boer de nodige zorgvuldigheid bij de selectie van deze derden betrachten. Iedere aansprakelijk van Monique de Boer voor fouten of tekortkomingen van een dergelijke derde partij in de uitvoering van zijn of haar diensten is uitgesloten. Monique de Boer heeft het recht een beperking van aansprakelijkheid die een dergelijke derde partij mocht hebben bedongen, namens de opdrachtgever te aanvaarden.
   
 5. Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Monique de Boer, vrijwaart de opdrachtgever Monique de Boer voor en tegen, en zal de opdrachtgever Monique de Boer schadeloos stellen terzake van, alle vorderingen, aanspraken en rechtsvorderingen die een derde op enig tijdstip op Monique de Boer mocht hebben of jegens Monique de Boer mocht instellen en die direct of indirect voortvloeien uit, of verband houden met, de werkzaamheden of diensten verricht of te verrichten door Monique de Boer voor de opdrachtgever of die anderszins verband houden met de opdracht van de opdrachtgever aan Monique de Boer. Daaronder worden mede begrepen schade, kosten en uitgaven die Monique de Boer lijdt of maakt in verband met een dergelijke vordering, aanspraak of rechtsvordering.
   
 6. Tenzij anders overeengekomen, is de opdrachtgever aan Monique de Boer een vergoeding verschuldigd dat wordt berekend op basis van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met de toepasselijke uurtarieven zoals deze per opdracht door Monique de Boer worden vastgesteld en bij het aangaan van de opdracht worden overeengekomen. Het overeengekomen uurtarief kan jaarlijks per 1 januari worden verhoogd. Naast de overeengekomen vergoeding is de opdrachtgever aan Monique de Boer verschuldigd de kosten die Monique de Boer ten behoeve van de opdrachtgever dan wel de betreffende opdracht maakt, zoals bijvoorbeeld reiskosten en kopieerkosten. Alle verschuldigde bedragen worden vermeerderd met de daarover verschuldigde omzetbelasting.
   
 7. De declaraties van Monique de Boer moeten binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum worden betaald. Bij gebreke van tijdige betaling heeft Monique de Boer het recht, de wettelijke rente over het onbetaalde bedrag in rekening te brengen. Alle incassokosten komen voor rekening van de opdrachtgever.
   
 8. De rechtsverhouding tussen Monique de Boer en de opdrachtgever of andere derde wordt beheerst door, en is onderworpen aan, Nederlands recht. De rechter te Utrecht is exclusief bevoegd kennis te nemen van geschillen die voortvloeien uit, of verband houden met, deze rechtsverhouding en de door Monique de Boer verrichtte of aan haar opgedragen werkzaamheden.